• 02126403387 - 09352200077

روش پیشنهادی برای کهنه کردن توتون

روش پیشنهادی  :
برای دوستانی که میخوان تجربه استفاده از توتون های کهنه و لذت حس کردن طعم و مزه توتون کهنه رو داشته باشند ولی حوصله و تحمل صبر کردن برای کهنه شدن توتون رو ندارند.

تولید توتون ( قسمت دوم )

مرحله بعدی استفاده از دستگاهی شبیه خرمن کوب است که در این مرحله گرد و غبار و مواد خارجی همراه توتون های خام زدوده می شوند و نتیجه کار توتون خالص و یک دست و پاک می شود .

صفحه1 از170
Top