سیگار پیچ
سیگارپیچ

سیگار پیچ

سیگار پیچ جعبه توتون را باز می کنم . توتون را با دقت در شیار پارچه ای میریزم و فیلتری تهش می گذارم . کاغذ را بر می دارم و