نه به سیگار الکترونیکی
پویش ها

سیگار الکترونیکی و تغییرات بیولوژیکی در بدن

استفاده از سیگار الکترونیکی موجب تغییرات بیولوژیکی در بدن می‌شود. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که استفاده از سیگار الکترونیکی با بروز تغییرات بیولوژیکی