توتون Mac Baren HH Ristica

توتون Mac Baren HH Ristica |مک بارن

مقدمه توتون Mac Baren HH Ristica : بر اساس یک ایده چالش‌برانگیز یعنی استفاده از گونه توتونی که می‌توان گفت بر پایه آن توتون‌ پیپ مدرن امروزی ، از دنیای غرب وحشی گذشته ، شکل گرفته است یعنی توتون : Nicotina Rustica که بومی مکزیک است و امروزه در اروپا ، آفریقا و آسیا پرورش …

توتون Mac Baren HH Ristica |مک بارن ادامه »