تعبیر خواب

در این مقاله می خوانید :

تعبیر خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
پیپ وسیله ای برای تدخین است که ما در فارسی به آن چپق می گوییم. تمام وسایل تدخین تعابیری مشابه دارند مگر سیگار که اندکی فرق می کند که به جای خود گفته می شود. اگر کشنده پیپ باشیم و در خواب پیپ ببینیم تعبیر خاصی ندارد چون در بیداری وسیله دست ماست ولی اگر کشنده پیپ نباشیم و پیپ در خواب ببینیم کدورت و ملال خاطر است به اندازه دودی که از پیپ بر می خیزد و به چشم و دهان و بینی ما می رود.


اگر کسی به ما پیپ داد از جانب او آزردگی می یابیم و اگر ما به کسی پیپ تعارف کردیم از سوی ما رنجیده خاطر می گردد. داشتن پیپ در کیف مخصوص پیپ یا در جیب اختفای غم و اندوه است از نظر دیگران. اگر در خواب دیدیم پیپ ما گمشده و به دنبال آن می گردیم کاری هست که نمی خواهیم انجام دهیم ولی تظاهر می کنیم و خود را سرگرم نشان می دهیم و این مورد در روزهای آینده برای بیننده خواب پیش می آید…

لیلا برایت میگوید:
مشاهده ی پیپ در خواب، نشانهی آشنایی با افراد جدید است.

آنلی بیتون میگوید:
اگر در خواب یک پیپ قدیمی ببینید، یعنی دچار زیان مالی خواهید شد. کشیدن پیپ در خواب، بیانگر آن است که یکی از دوستان قدیمیتان را می بینید.

تعبیر خواب

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.