چرا پیپ تدخین کنیم

در این مقاله می خوانید :

I hated tobacco. I could have almost lent my support to any institution that had for its object the putting of tobacco smokers to death…I now feel that smoking in moderation is a comfortable and laudable practice, and is productive of good. There is no more harm in a pipe than in a cup of tea. You may poison yourself by drinking too much green tea, and kill yourself by eating too many beefsteaks. For my part, I consider that tobacco, in moderation, is a sweetener and equalizer of the temper. – Thomas Henry Huxley

چرا پیپ تدخین کنیم 

من از تنباکو نفرت داشتم و تقریبا میتوانستم از هر ارگانی که هدفش اعدام مصرف کنندگان تنباکو بود حمایت کنم…ولی اینک حس میکنم که تدخین (پیپ) در حد متعادل یک عمل آرامش بخش و ستودنیست و همچنین خیر آفرین. شما می‌توانید با مصرف بیرویه چای سبز خود را مسموم کنید و یا با خوردن بیش از حد استیک گاو خودتان را نابود کنید. در مورد خودم بر این باورم که مصرف تنباکو در حد متعادل به اعصاب آدمی شیرینی و تعادل می بخشد
توماس هانری هاکسلی

چرا پیپ تدخین کنیم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.